Lista aktualności Lista aktualności

Lasy nadleśnictwa

Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa wynosi wg stanu na 01.01.2012 r. – 17 949 ha, w tym powierzchnia leśna 17 114 ha.

W skład wchodzą dwa obręby :
1. Manowo: 7 960 ha ( 5 leśnictw ),
2. Wyszobórz: 9 989 ha ( 7 leśnictw ).

              Charakterystyka przyrodniczo-leśna

Nadleśnictwo leży w Bałtyckiej krainie przyrodniczo-leśnej, dzielnicy Pobrzeża Słowińskiego, mezoregionie Równiny Białogardzkiej. Rzeźba terenu ukształtowana w czasie ostatniego zlodowacenia jest zróżnicowana, przechodzi od terenu równinnego do pagórkowatego. Wysokość nad poziom morza waha się od 30 m do 130 m. Stosunkowo długi okres wegetacyjny, duży opad, ciepłe lata i łagodne zimy sprzyjają produkcji leśnej. W związku z bliskością Bałtyku obserwuje się jego łagodny wpływ na klimat. Przeciętna temperatura roczna wynosi około 7 o C, przy rocznym opadzie około 790 mm. Okres wegetacyjny trwa średnio 240 dni. Niekorzystny wpływ późnych przymrozków często odbija się na jakości upraw. Obszar Nadleśnictwa pokrywają w przeważającej części piaski sandrowe z płatami piasków zwałowych i glin zwałowych. Wzdłuż cieków i zbiorników wodnych występują współczesne osady bagienne: torfy i mursze. Przeważającym typem gleby są gleby rdzawe zajmujące 71 % powierzchni. Ponadto występują gleby bielicowe 12 %, brunatne 4 % i gleby torfowo - murszowe 4 %.

Procentowy udział typów siedliskowych lasu

Dominującymi typami siedliskowymi są bory świeże, bory mieszane świeże i lasy mieszane świeże. Łącznie siedliska borowe zajmują 80 %, a lasowe 20 % powierzchni. Najliczniej występującym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, zajmująca 84 % gruntów zalesionych, tworząca drzewostany jednogatunkowe, a na siedliskach żyźniejszych mieszane ze świerkiem, dębem, bukiem i brzozą. Udział gruntów porolnych wynosi około 50%. Drzewostany te są często lukowate i opanowane przez hubę korzeniową. Drugim gatunkiem co do powierzchni jest świerk - 5 %. Z cenniejszych gatunków występują buk 3 %, dąb 2 %, modrzew 1 % gruntów zalesionych.

Podział lasów oraz gospodarstw

Lesistość regionu kształtuje się na poziomie 51 %.
Większość tutejszych lasów ma charakter ochronny.

I. Lasy ochronne: 13 002 ha
II. Lasy gospodarcze 3 515 ha
Ogółem: 16 517 ha

Spośród gruntów zalesionych i niezalesionych Nadleśnictwa wyodrębniono następujące gospodarstwa:

Gospodarstwo: Powierzchnia (ha):
- Specjalne 1 031
- Lasów ochronnych 11 751
- Zrębowe 1 829
- Przerębowo-zrębowe 1 474
- Przebudowy 432
Razem: 16 517