Wydawca treści Wydawca treści

Nasiennictwo i selekcja

Według obowiązującego podziału Polski na regiony pochodzenia leśnego materiału sadzeniowego Nadleśnictwo Manowo położone jest w granicach regionu nasiennego nr 152. Nadleśnictwo nie posiada własnej szkółki leśnej. Produkcję materiału sadzeniowego prowadzą dla nas szkółki leśne sąsiednich jednostek.W Nadleśnictwie drzewa mateczne (DM) uznano w ilości 6 sztuk sosny zwyczajnej, zlokalizowanych w obrębie Wyszobórz, w oddz.: 338a-5 szt., 348j- 1 szt.

Na terenie Nadleśnictwa, w obrębie Wyszobórz zaewidencjonowano osiem wyłączonych drzewostanów nasiennych (WDN) – sosnowych  Leśnictwo Mostowo oddz. 348 g,i,j, 349 k,m,p,s,w  - o łącznej powierzchni 14,44 ha.

  

Według stanu na 1.01.2012 r. Nadleśnictwo posiada 287,16 ha gospodarczych drzewostanów nasiennych (GDN)w tym: So- 233,86 ha; Św- 13,16 ha; Bk- 36,70; Db.b- 3,44 ha. Na dzień dzisiejszy zakwalifikowano i uznano 3 gatunki jako źródła nasion: lipy drobnolistnej, sosny wydmowej i daglezji zielonej.

Na terenie Nadleśnictwa zatwierdzone są 2 bloki upraw pochodnych:

- Obręb MANOWO

Blok I - dla So o łącznej powierzchni – 83,27 ha;

- pochodzenie sadzonek – WDN oddz.: 317j, 318d,f, 319d Nadleśnictwa Karnieszewice.

- Obręb WYSZOBÓRZ

Blok II- dla So o łącznej powierzchnia – 60,34 ha;

- pochodzenie sadzonek – WDN oddz.: 348g,i,j, 349k,m,p,s,w (obr. Wyszobórz) naszej jednostki.

Uprawy pochodne poza blokiem to uprawy Ex situ:

1.uprawy rodowe Dg w oddziałach 166 d,f obrębu Manowo,

2.uprawy pochodne Md i Lp w oddziałach 166c,g, obrębu Manowo oraz Św i Brz w oddziale 250j,r, obrębu Manowo mające pełnić ponadto funkcję plantacji drzew szybko rosnących.

3.uprawy pochodne takich gatunków jak : So.c, Św, Md, Brz, Db.b są założone na powierzchni po byłej szkółce leśnej na obrębie Wyszobórz.

Od 2011 roku obowiązuje nowy: „Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce na lata 2011-2035"

Nasza jednostka będzie uczestniczyła w realizacji zadań poprzez dążenie do utrzymania GDN co najmniej na poziomie 300 ha –So,     10 ha - Św i 10 ha - Bk. Zgłosiliśmy najlepszych kandydatów na WDN i DM So do uznania przez krajową komisję. Zobowiązaliśmy się do założenia dodatkowo bloków upraw pochodnych Bk i Db.b, jak i bloku upraw zachowawczych Db.b.Naszym celem jest dążenie do stworzenia optymalnych warunków środowiskowych dla zachowania różnorodności biologicznej poprzez ochronę osobników o pewnych genotypach i związanych z nimi fenotypach, które poprzez nasze działania skutecznie zwiększą szanse przeżycia.

 B. Urbanowicz